Zasady Przygotowania, Redagowania i Obrony Prac Licencjackich

„Zasady przygotowania, redagowania i obrony prac licencjackich na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” zostały przygotowane przez Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia w oparciu o obowiązujące przepisy:

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1668).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 1 września 2011 r. w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu. (Dz.U. z 2011 r., nr 196, poz. 1167 z późn. zm.).

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów. (Dz.U. z 2018 poz. 186).

REGULAMIN STUDIÓW w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 21/2019 Senatu SUM z dnia 24.04.2019 r.

REGULAMIN ANTYPLAGIATOWY w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2020 z dnia 26.03.2020 r. Rektora SUM zmieniające Zarządzenie nr 80/2019 z dnia 29.04.2019 r.

Pobierze pełny dokument opisujący zasady