komunikat

Aktualizacja zasad przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia ustnego oraz pisemnego

Drodzy Studenci

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją zasad przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia ustnego oraz pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, która została określona w poniższych wydanych w dniu 4 czerwca br. Zarządzeniach Rektora. Zwracamy uwagę, że od 8 czerwca br. zgodnie z nowymi uregulowaniami Studenci będą zobowiązani do samodzielnego bieżącego monitorowania kalendarza terminów zaliczeń i egzaminów.

Linki do Zarządzeń:

  • Nr 87/2020 w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25076/zarz_087_20.pdf
  • Nr 88/2020 w sprawie  wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem  http://www3.sum.edu.pl/files/25077/zarz_088_20.pdf

[Przesłano przez: Bożena Langner]

 


Dear students,

be encouraged to read the updated rules for oral examination/credit procedures with the use of distant learning methods and techniques at the Medical University of Silesia in Katowice which was set out in the following Rector’s Resolutions issued on June 4, 2020. Please note that from June 8, 2020 in accordance with the new regulations, Students will be required to independently monitor the dates of credits and exams.

Links to Resolutions:

  • Resolution No. 87/2020 on:       implementation of the Rules for procedures of written examinations/credits with the use of distant learning methods at the Medical University of Silesia in Katowice as agreed by the Vice-Rector for Academic Affairs and Deans of Faculties of the Medical University of Silesia, available here: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2456
  • Resolution No. 88/2020 on:       implementation of the Rules for procedures of oral examinations/credits with the use of distant learning methods at the Medical University of Silesia in Katowice as agreed by the Vice-Rector for Academic Affairs and Deans of Faculties of the Medical University of Silesia, available here: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2457

[Sender: Elżbieta Soczewica]