logo SUM

Komunikat dotyczący testów na obecność wirusa SARS-CoV-2 dla studentów kierunków medycznych odbywających zajęcia kliniczne i praktyki w podmiotach leczniczych [PL/EN]

Informujemy, że zgodnie z komunikatem wydanym przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia oraz wyjaśnieniem uzyskanym z NFZ, Fundusz finansuje testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 studentom kierunków medycznych między innymi: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii oraz ratownictwa medycznego, którzy w trakcie kształcenia odbywają zajęcia kliniczne lub praktyki (także wakacyjne) w podmiotach leczniczych w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Testy są realizowane, w placówkach, w których student, na podstawie zawartej umowy między danym podmiotem leczniczym a Uczelnią, odbywa zajęcia.

Centrala Funduszu zobowiązała Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich NFZ do udostępnienia szczegółowych informacji dotyczących wykonywania testów podmiotom leczniczym.

O powyższym poinformowano Dziekanów oraz współpracujące z SUM podmioty lecznicze.

 

Communication regarding tests for detection of SARS-CoV-2 for students of medical fields of studies undergoing clinical classes and curricular clerkships

Please be informed that in accordance to the announcement issued by the Headquarter of National Health Service of Poland (NHS) and the explanation obtained from NHS, the Service funds SARS-CoV tests for students of the following medical fields of studies: medical programme, dentistry, pharmacy, nursing, midwifery, physiotherapy and medical emergency who during their education undergo clinical classes and curricular clerkships (including summer clerkships) in direct contact with patients at the healthcare entities. The tests are carried out in entities where students conduct clinical training and clerkships on the basis of the agreement between the University and the entity.

National Health Service Headquarter obliged Directors of Regional Divisions of NHS to inform healthcare entities about details on the performance of tests.

The Deans of University and the entities cooperating with the University have been informed about the above.

 

[Przesłano przez: Aleksandra Wilk]

logo processes

Wydanie specjalne w czasopiśmie Processes

ilustracja graficzna - połączenie obrazu wielu żarówek z obrazem w tle miasta

Zasady przenoszenia studentów z innych Uczelni na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zasady przenoszenia studentów z innych Uczelni na studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunki prowadzone na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

A. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) , przyjęcie na studia może nastąpić w drodze przeniesienia z innej uczelni lub uczelni zagranicznej.

B. Zgodnie z Regulaminem Studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały nr 21/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. Senatu SUM, który mówi, że:

§27

1. Student może przenieść się z innej uczelni, w tym także zagranicznej za zgodą Dziekana, wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza.

2. Przeniesienie może nastąpić jedynie z początkiem roku akademickiego, po zaliczeniu przez studenta poprzedniego roku studiów.

3. Studentowi, który uzyskał zgodę na przeniesienie mogą zostać zaliczone zajęcia na zasadach określonych w § 19.

C. Dokumentację kandydatów ubiegających się o przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach należy złożyć nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r. w Dziekanacie. Jeśli dokumentacja wpłynie po terminie, podanie pozostanie bez rozpatrzenia, a dokumenty zostaną odesłane..

D. Przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu może odbyć się tylko i wyłącznie po zaliczeniu roku studiów oraz na ten sam kierunek jaki podjęty został na uczelni macierzystej.

E. O przeniesienie na studia mogą ubiegać się studenci innych uczelni, którzy spełniają warunki rekrutacyjne na dany kierunek na Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w roku akademickim rozpoczęcia studiów.

F. Dokumenty, jakie kandydat ubiegający się o przeniesienie powinien złożyć w Dziekanacie:

– podanie do Dziekana z prośbą o wyrażenie zgody na przeniesienie na Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu SUM w Katowicach
– pisemna prośba o zgodę na przeniesienie z opinią Dziekana Wydziału uczelni macierzystej
– przebieg studiów potwierdzający zaliczenie wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych planem studiów wraz z uzyskaną liczbą punktów ECTS

– zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta wraz ze średnią arytmetyczną ocen ze studiów i średnią z ostatniego zaliczonego roku studiów na uczelni macierzystej
– kopia świadectwa maturalnego (oryginał do wglądu)
– decyzja Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na I rok studiów
– wykaz uzyskanych efektów kształcenia (moduł, sylabus)

Dokument do pobrania

kobieta siedząca przy biurku

Information for final year Students and this year’s Graduates

Szanowni Państwo,

poniżej przekazujemy informację otrzymaną z Università degli Studi del Molise:

” Università degli Studi del Molise is happy to announce the opening of the selections for the admission to the following PhD programmes, organized according to five different disciplinary fields:

PhD Programme in Biology and Applied Sciences,

PhD Programme in Ecology and Territory,

PhD Programme in Innovation and Management of Public Resources,

PhD Programme in Agriculture Technology and Biotechnology,

PhD Programme in Translational and Clinical Medicine;

Both Italian and foreign citizens are allowed to apply, provided that they hold a second cycle Master degree recognized as equivalent to those issued by European and Italian universities.

Application must be submitted on-line only, following the procedure described in the Call.

Admission and enrollment are conditional upon the passing of a selection process, which also includes an oral examination/interview.

Applications are open until 20 August 2020, 12.00pm (CEST).

We kindly ask your collaboration to let the news circulate among your graduate students interested in continuing their study abroad.
All the details, including the Official Call and its English translation, are available here, with specifications on the content of each Phd programme and information about special scholarships reserved to applicants holding a non-Italian Master degree.”

 

Uwaga

Komunikat Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

W związku awarią sieci telefonicznej w dniu 14 lipca 2020 r. informuję, iż kontakt z pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną oraz nr tel. 698 195 659.

 

mgr Barbara Kozak
Kierownik Dziekanatu WNOZ w Bytomiu