logo SUM

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKU LEKARSKIEGO

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów przez Województwo Świętokrzyskie studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Wnioski będzie można składać w okresie od 1 września br. do 15 października br.

Oferta skierowana jest dla studentów IV, V lub VI roku studiów, kształcących się na kierunku lekarskim, którzy jednocześnie:

– nie powtarzają roku, na który ubiegają się o przyznanie stypendium,

– osiągnęli średnią ocen w ostatnim roku akademickim nie niższą niż 3,75,

– nie korzystają z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiegają się
o przyznanie stypendium,

– zobowiążą się do zrealizowania stażu podyplomowego na terenie Województwa Świętokrzyskiego, a następnie osiedlenia się na terenie Województwa Świętokrzyskiego i podjęcia pracy w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami,

– zobowiążą się do dokonania wyboru specjalizacji lekarskiej, która jest deficytowa w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Świętokrzyskie.

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się na stronie internetowej http://bip.sejmik.kielce.pl/976-stypendia-lekarskie/9608-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-studentom-ksztalcacym-sie-na-kierunku-lekarskim.html

monety i finanse

Przypomnienie o obowiązkowej opłacie za legitymację

Szanowni Państwo,

w związku z przyjęciem Państwa na pierwszy rok studiów prowadzonych na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie przypominamy o obowiązku dokonania opłaty za legitymację w wysokości 22 zł (dwadzieścia dwa złote 00/100) w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br. oraz przesłanie  potwierdzenia wpłaty odpowiednio na podany poniżej adres mailowy:

I rok I stopień pielęgniarstwo

I rok I stopień położnictwo

I rok Fizjoterapia

I rok I stopień elektroradiologia 

Numer konta bankowego, na który należy dokonać opłaty za legitymację studencką:
ING Bank Śląski S.A. O/Katowice 40 1050 1214 1000 0007 0000 9103
z dopiskiem Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach

 

Pracownicy Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM

 

 

logo SUM

Praktyki zawodowe w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Szpitalem Wojewódzkim im. Jana Pawła II
w Bełchatowie, z siedzibą przy ul. Czaplinieckiej 123, 97-400 Bełchatów.

Umowa została zawarta na czas określony do 30 września 2021 r. z możliwością przedłużenia.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.