Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2020

Dokumenty i informacje niezbędne do złożenia pracy licencjackiej lub magisterskiej 2020

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu licencjackiego lub magisterskiego i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej jest złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2020 roku do Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu następujących dokumentów:

 • uzupełniona wirtualna karta obiegowa (podgląd na Wirtualnej Uczelni),
 • legitymacja studencka – dotyczy Studentów kierunku: analityka medyczna, biotechnologia medyczna II° i kosmetologia II° – zwrot przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów, Studenci kierunku farmacja zwracają legitymację w momencie złożenia do Dziekanatu dokumentów dotyczących zakończenia 6-miesięcznej praktyki zawodowej, natomiast Studenci studiów pierwszego stopnia składają przez WU w PDF oświadczenie ,
 • uzupełnione podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów (przez WU w PDF) prośba o wydanie dyplomu ,
 • dowód wpłaty (przez WU w PDF) na kwotę 60 zł lub 100 zł, opłat za dyplom można dokonać przelewem bankowym na indywidualne konto zamieszczone w Wirtualnym Dziekanacie,
 • wypełniona ankieta do suplementu. (w formacie PDF oraz wersji edytowalnej WORD przez WU). Ankietę wypełnia każdy Student, nawet ten, który nie posiada żadnych osiągnięć! Dodatkowo dla Studentów, którzy posiadają indywidualne osiągnięcia – skan dokumentów potwierdzających m.in. publikacje, czynny udział w kołach naukowych, nagrody i wyróżnienia,
 • wypełniony (przez WU w PDF) załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego ,
 • wypełniony egzemplarz umowy licencyjnej umowa licencyjna (przez WU w wersji edytowalnej WORD bez podpisu, przy odbiorze dyplomu ukończenia studiów Student złoży podpisy na trzech egzemplarzach ww umowy).


Pracę licencjacką lub magisterską:

 • należy złożyć drogą elektroniczną poprzez platformę Wirtualna Uczelnia w module Obieg Prac Dyplomowych w formacie pliku .pdf,
 • jeden egzemplarz do akt musi być wydrukowany dwustronnie w miękkiej oprawie (Student zobligowany jest dostarczyć przy odbiorze dyplomu).

UWAGA! – załączniki tj.: oświadczenie, prośba o wydanie dyplomu, dowód wpłaty, ankieta do suplementu wraz z potwierdzeniami, zał. nr 1, umowa licencyjna, należy spakować do jednego pliku zip i wgrać przez Wirtualną Uczelnie.

ODBIÓR DYPLOMU, warunkiem odebrania dyplomu jest: dostarczenie 1 egzemplarza pracy licencjackiej/magisterskiej, podpisanie w Dziekanacie WNF trzech egzemplarzy umowy licencyjnej oraz dostarczenie oryginałów wszystkich dokumentów, które sąpodpisane własnoręcznym podpisem przez Studenta (tj. oświadczenie w sprawie legitymacji, podanie do Dziekana w sprawie wydania dyplomu ukończenia studiów, ankieta do suplementu, załącznik nr 1 do regulaminu antyplagiatowego).


Termin składnia prac licencjackich i magisterskich wraz z kompletem dokumentów rozpoczyna się od dnia 22 czerwca 2020 r.

 • Zgodnie z §34 Regulaminu Studiów SUM – „Student obowiązany jest złożyć pracę dyplomową nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r., ostatniego roku studiów”.
 • W przypadku:
  1. długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim orzeczeniem lekarskim,
  2. braku możliwości wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta,
   Student składa drogą elektroniczną (na adres Pracownika Dziekanatu) do 30.06.2020 r. wniosek o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej .
 • Zgodnie z §36 Regulaminu Studiów SUM – „Student, który w terminie nie złożył pracy dyplomowej lub nie zdał egzaminu dyplomowego, zostaje skreślony z listy studentów”.

Termin egzaminu i obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej zostanie wyznaczony przez Dziekana Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 86/2020 z dnia 04.06.2020 r. Rektora SUM w Katowicach zmieniającego Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: „przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”. Zgodnie z § 3c termin obrony pracy dyplomowej będzie opublikowany na stronie https://student.sum.edu.pl/ w KALENDARZ EGZAMINÓW DYPLOMOWYCH.

 

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z Pracownikami Dziekanatu Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu:

 

[Przesłano przez: Bernadeta Czopko]