komunikat

Aktualizacja zasad przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia ustnego oraz pisemnego

Drodzy Studenci

Zachęcamy do zapoznania się z aktualizacją zasad przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia ustnego oraz pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, która została określona w poniższych wydanych w dniu 4 czerwca br. Zarządzeniach Rektora. Zwracamy uwagę, że od 8 czerwca br. zgodnie z nowymi uregulowaniami Studenci będą zobowiązani do samodzielnego bieżącego monitorowania kalendarza terminów zaliczeń i egzaminów.

Linki do Zarządzeń:

  • Nr 87/2020 w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem http://www3.sum.edu.pl/files/25076/zarz_087_20.pdf
  • Nr 88/2020 w sprawie  wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, które jest dostępne pod linkiem  http://www3.sum.edu.pl/files/25077/zarz_088_20.pdf

[Przesłano przez: Bożena Langner]

 


Dear students,

be encouraged to read the updated rules for oral examination/credit procedures with the use of distant learning methods and techniques at the Medical University of Silesia in Katowice which was set out in the following Rector’s Resolutions issued on June 4, 2020. Please note that from June 8, 2020 in accordance with the new regulations, Students will be required to independently monitor the dates of credits and exams.

Links to Resolutions:

  • Resolution No. 87/2020 on:       implementation of the Rules for procedures of written examinations/credits with the use of distant learning methods at the Medical University of Silesia in Katowice as agreed by the Vice-Rector for Academic Affairs and Deans of Faculties of the Medical University of Silesia, available here: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2456
  • Resolution No. 88/2020 on:       implementation of the Rules for procedures of oral examinations/credits with the use of distant learning methods at the Medical University of Silesia in Katowice as agreed by the Vice-Rector for Academic Affairs and Deans of Faculties of the Medical University of Silesia, available here: https://sum.edu.pl/uchwaly-i-zarzadzenia-sum?act=show&idp=2457

[Sender: Elżbieta Soczewica]

insygnia rektorskie

Dzień rektorski dla pracowników i studentów

Uprzejmie przypominam, że w związku z ustanowieniem dnia 12 czerwca 2020 r. dniem rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych dla studentów i doktorantów (zgodnie z Zarządzeniem nr 88 z dnia 15.05.2020 r. w sprawie roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach), decyzją JM Rektora dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Kierownik
Działu ds. Pracowniczych i Socjalnych
Jolanta Samborska- Kozak

[Przesłano przez: Ewa Drzeżdżon]

Budynek Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

Dni Otwarte Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu

W miesiącu maju 2020 roku mogliśmy wirtualnie uczestniczyć w Dniach Otwartych Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

W formie multimedialnej zostały zaprezentowane przez Pracowników Wydziału poszczególne kierunki studiów: analityka medyczna, farmacja, biotechnologia medyczna i kosmetologia.

Wirtualnie gościliśmy w Katedrze i Zakładzie Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej, Zakładzie Farmacji Aptecznej, Katedrze Genetyki Medycznej, Katedrze Kosmetologii oraz w Muzeum Medycyny i Farmacji Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zlokalizowanego na terenie Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Podczas wirtualnej prezentacji Wydziału, można było zapoznać się ze strukturą organizacyjną, realizowanymi zadaniami naukowo-dydaktycznymi, oraz tajnikami studiowania w Wydziale Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

Zapraszamy do obejrzenia filmu promującego Wydział Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu.

 

[Przesłane przez: Aneta Roślicka]