Komunikat Prorektora ds. Studiów i Studentów w sprawie praktyk studenckich

Komunikat Prorektora ds. Studiów i Studentów
w sprawie praktyk studenckich

Odpowiadając na liczne pytania oraz oczekiwania podmiotów leczniczych i Studentów, z dniem 30 czerwca 2020 r. weszło w życie zarządzenie Rektor SUM zmieniające Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (z późn. zm.), umożliwiające Studentom SUM – na wniosek skierowany do Dziekana – realizację praktyk w podmiocie trzecim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Środowiskowych wytycznych w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni zasugerowało, że zajęcia w bezpośrednim kontakcie z pacjentem nie powinny się odbywać. Dokument stanowi, że możliwe jest tylko dobrowolne podejmowanie, przez studentów kierunków medycznych i nie tylko, aktywności wspomagających służby medyczne i sanitarne. W związku z powyższym Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach do decyzji Studentów pozostawia decyzję o realizacji praktyki w podmiocie trzecim. Wzór wniosku o wyrażenie zgody na realizację praktyki jest dostępny w serwisie studenckim student.sum.edu.pl, w zakładce „pliki do pobrania” w ramach poszczególnych Wydziałów. Wniosek może zostać także udostępniony Studentowi przez Dziekanat. Przypominam także, iż alternatywną formą zaliczenia praktyk jest realizowanie praktyk on-line – tam gdzie to możliwe – lub podejmowanie aktywności na zasadach wolontariatu. Decyzję o zaliczeniu praktyk w oparciu o odbyty wolontariat podejmuje Dziekan na podstawie zaświadczenia wydanego przez podmiot, w którym Student wykonywał te czynności, uwzględniającego informacje o okresie trwania wolontariatu, liczbie odbytych godzin i charakterze wykonywanych czynności.

Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik