Informacja

Komunikat 9/2022 z dnia 30.09.2022 r.

Szanowni Studenci,  

Niniejszym informuję o możliwości ubiegania się przez Studentów o stypendium ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe na rok akademicki 2022/2023.

Zasady przyznawania stypendium przez Ministra Zdrowia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271), natomiast wszelkie szczegółowe informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Ponadto Pani Małgorzata Zadorożna, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych, w piśmie znak: RKN.07.138.2022.EO z dnia 22 września 2022 r., zwraca szczególną uwagę na kilka kwestii natury formalnej:

 • kwestia uznawania osiągnięć naukowych zamieszczonych w wydawnictwach i czasopismach naukowych wyróżnionych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jako osiągnięć uwzględnianych przy przyznawaniu stypendium.
  Zgodnie z w/w rozporządzeniem za znaczące osiągnięcie może być uznane wyłącznie autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dia 20 lipca 2018 – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2022 r. poz. 574 z pożn.zm)
  oraz
  za autorstwo lub współautorstwo artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.267 ust. 2 pkt. 2 tej ustawy.
  Publikacje w wydawnictwach, w czasopismach lub materiałach konferencyjnych spoza w/w wykazów nie stanowią znaczących osiągnięć i nie mogą być wykazane we wniosku o stypendium.
 • kwestia znaczącego udziału w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego.
  Zgłoszony we wniosku projekt badawczy powinien wyłącznie być realizowany przez Uczelnię (za pośrednictwem Uczelni) i mieć walor projektu badawczego (w odróżnieniu od projektu edukacyjnego, które nie kwalifikuje się do oceny osiągnięć). Projekt powinien zawierać pełne dane co do źródła finansowania, jak  i sposobu pozyskania tego projektu (np. konkursu).
 • kwestia uzyskania nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym.
  Uzyskana nagroda powinna być efektem pracy o charakterze ściśle naukowym (badawczym), a nie organizacyjnym na rzecz działalności naukowej. We wniosku należy opisać dokonania, za które uzyskano nagrodę. Niewystraczającym jest podanie jedynie nazwy uzyskanej nagrody, ale należy wykazać naukowy charakter dokonań poprzedzających jej otrzymanie.
 • kwestia uzyskania znaczącego osiągnięcia sportowego.
  Za znaczące osiągnięcia sportowe uważa się łącznie: zajęcie odpowiednio wysokiego miejsca w ściśle określonej randze rozgrywek i to jedynie w rywalizacji, w której działają polskie związki sportowe. Obydwa warunki muszą być spełnione. Nie bierze się pod uwagę osiągnięć spoza katalogu wskazanego w § 3 ust. 1 i 2 rozporządzenia.
 • kwestia dokumentowania osiągnięć studenta.
  Wszystkie osiągnięcia, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia są dokumentowane w formie pisemnej lub graficznej, w tym w postaci odpowiednich oświadczeń.

Uwzględniając specyfikę wykazywanych osiągnięć w zdecydowanej większości jako prac zespołowych (współautorskich), została wprowadzona propozycja stosowanych oświadczeń:

 1. oświadczenie współautorów o procentowym wkładzie autorskim studenta w powstaniu monografii naukowej (rozdziału w monografii), artykułu naukowego;
 2. oświadczenie kierownika projektu badawczego o zakresie realizowanych prac przez studenta;
 3. oświadczenie studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej;
 4. oświadczenie kierownika zespołu albo oświadczenie członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia – w przypadku nagrody zespołowej.

Wzory oświadczeń, które w sposób jednolity i szczegółowy określają zakres osiągnięcia i procentowy udział studenta w powstanie osiągnięcia, znajdują się na stronie:https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wnioski o przyznanie stypendium dla studentów wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub sportowymi, składa Rektor Uczelni w terminie od 1 października do 31 października 2022 r.

Wobec powyższego, Studenci zobowiązani są do składania wniosków, zgodnie z wzorami stanowiącymi załącznik do powołanego na wstępie pisma rozporządzenia, (wzór wniosku jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.), wraz z wymaganą dokumentacją do dnia 20 października br. do Dziekanatu Wydziału, celem ich oceny merytorycznej przez Dziekana Wydziału.

Zwraca się Studentom szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników oraz oświadczeń.

Wniosek powinien zostać złożony przez studenta w formie papierowej oraz elektronicznej w formie pliku pdf opisanego jako; „wniosek stypmin SUM_nazwisko imię. PDF”, a także elektronicznie w formie edytowalnej. Dołączone do wniosku załączniki i oświadczenia winny zostać przekazane również w formie elektronicznej w formie pliku PDF. W przypadku dużej pojemności dokumentacji, powyżej 50 stron łącznie, należy dołączyć wykaz załączników
– w powiązaniu do pozycji osiągnięć wykazanych we wniosku ze wskazaniem nazwy odpowiedniego załącznika wraz z podaniem odniesienia do numeru osiągnięcia wymienionego we wniosku o stypendium. Załączony wykaz powinien być ponumerowany.

Z upoważnienia Rekotra
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Prof. dr hab. n.med. Jerzy Stojko

Załączniki do komunikatu:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1271),
 2. Wzór wniosku o przyznanie Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe lub sportowe na rok akademicki 2022/2023.
 3. 5 x wzory oświadczeń studenta.
 4. Zestawienie wniosków o stypendium ministra 2022/2023

Wzór oświadczenia studenta o zgodności ze stanem faktycznym
Wzór wniosku o stypendium Ministra Zdrowia
Rozporządzenie Dz.U. z 2022 r. poz. 1271
Zał 1. Propozycja oświadczenia współautorstwo monografii i publikacji
Zał 2. Propozycja oświadczenia Kierownika projektu badawczego
Zal 3. Propozycja oświadczenia w sprawie wygłoszenia referatu na konferencji naukowej
Zał 4. Propozycja oświadczenia w sprawie nagrody zespołowej