Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r.
    w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600)

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001600)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727).

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001727)

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r. 

Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku-załącznik nr 1).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (załącznik nr 2) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem faktycznym
tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych

Wniosek w części C.1 – wykaz osiągnieć naukowych studenta winien zostać uzupełniony dokładnie według opisu określonego pod każdym punktem załącznika (muszą zostać uwzględnione wszystkie wskazane pozycje). Ponadto, w przypadku prac współautorskich, proszę również o weryfikację wkładów współautorskich (% wkładu).
W tym miejscu wskazuję, że na w/w stronie internetowej został opublikowany także Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictwa publikujących recenzowane monografie naukowe.