Plakat programu Stypendia Santander

Bezpłatne kursy i szkolenia – Stypendia Santander

W ramach współpracy z Santander Universidades po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić studentów, doktorantów i pracowników do udziału w projektach rozwojowych.

W jesiennej edycji Stypendiów Santander mogą Państwo postawić na  rozwój kompetencji cyfrowych, językowych a także branżowych z zakresu marketingu, ekonomii, bankowości, liderstw itd. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i aplikowanie.

Obecnie trwają nabory na:

 • Akademia Santander Universidadesonline – cykl webinarów dotyczących szeroko rozumianej bankowości, które poprowadzi najwyższa kadra zarządzająca Santander Bank Polska S.A. Celem wydarzenia jest dzielenie się wiedzą praktyków oraz inspirowanie do rozwoju kariery i uczenia się przez całe życie. W trakcie Akademii poruszane będą zarówno tematy finansowe, ekonomiczne, technologiczne jak i te związane z przywództwem oraz rozwojem osobistym. Akademia organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie.

Aplikuj do 31 października na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/akademia_su_2021

 

 • Stypendium Konferencyjne Santander | VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych– to 300 miejsc na studencką konferencję naukową, podczas której młodzi badacze mogą spróbować swoich sił w prezentowaniu wyników prac naukowych przez jury, nawiązać cenne znajomości oraz zdobyć cenne nagrody. Jest to wydarzenie otwarte zarówno dla twórców prac naukowych, jak i dla wolnych słuchaczy;

Aplikuj do 2 listopada br. na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/vii_osskn

 • Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w Praktyce– cykl webinarów dotyczących wykorzystania mediów społecznościowych do prowadzenia działań marketingowych małej firmy oraz budowania marki osobistej. Swoją wiedzą podzielą się znani i cenieni eksperci świata mediów społecznościowych.

Aplikuj do 11 listopada br. na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/biznes_w_praktyce_2021

 • Stypendium Santander Tech | Emerging Technologies Program by MIT Professional Education –  kursy z zakresu innowacyjnych narzędzi technologicznych. Uczestnicy będą mogli wybrać 1 z 5 kursów : transformacja cyfrowa, uczenie maszynowe, projektowanie rozwiązań za pomocą MITdesignX, projektowanie produktów oraz zarządzanie technologiami. Kursy prowadzone są w języku angielskim, hiszpańskim i portugalskim.

Aplikuj do 10 stycznia 2022 na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/becas-santander-tech-emerging-technologies-program-by-mit-professional-education

 • StypendiumJęzykowe Santander | English to Boost your Career- University of Pennsylvania – oferuje 1000 stypendiów dla osób chcących rozwijać znajomość biznesowego i specjalistycznego języka angielskiego. W ramach programu uczestnicy wybiorą  jeden z trzech sprofilowanych kursów: English for Professional Development, English for Business and Entrepreneurship, English for Science, Technology, Engineering and Mathematics

Aplikuj do 23 listopada br. na:

https://app.becas-santander.com/pl/program/santander-scholarships-language-english-to-boost-your-career-university-of-pennsylvania

Więcej możliwości

W artykule przedstawiliśmy tylko wybrane programy, oferta jest o wiele bogatsza dlatego zapraszamy na santander-grants.com gdzie każdy znajdzie coś dla siebie.

Stypendia Santander

Od 25 lat program  Santander Universidades stanowi element zaangażowania banku w zrównoważony rozwój oraz odzwierciedla jego wiodącą pozycję jako banku odpowiedzialnego społecznie.

Od 2002 roku Santander przeznaczył na edukację już blisko 2 mld EUR, a liczba stypendiów przyznanych od 2005 roku wynosi 600 000. Program Santander Universidades to jedna z największych inicjatyw tego typu wspierana przez podmiot prywatny.

 

Dokument PDF Stypendia Santander

Nabór wniosków o przyznanie stypendium Studentom kształcącym się na Kierunku Pielęgniarstwo w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach

Na mocy Porozumienia zawartego pomiędzy Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Górnośląskim Centrum Medycznym im. prof. Leszka Gieca SUM ogłaszamy nabór wniosków do Programu Stypendialnego, którego fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM.

Dla kogo?

Studenci i Studentki III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

Warunki przystąpienia do naboru do Programu Stypendialnego:

Złożenie wypełnionego wniosku o przyznanie stypendium wraz z następującymi dokumentami:

 1. zaświadczeniem, że Student/Studentka jest słuchaczem III roku studiów stacjonarnych na kierunku pielęgniarstwo prowadzonych w SUM,
 2. zaświadczeniem o średniej ocen uzyskanych przez Studenta/Studentkę w roku akademickim 2020/2021,
 3. oświadczeniem Studenta/Studentki o nieposiadaniu zobowiązań wobec innych podmiotów związanych z podjęciem zatrudnienia lub nawiązaniem współpracy po zakończeniu studiów.

Kryteria oceny wniosków- co będzie oceniane?

 1. Kryteria formalne: złożenie w terminie kompletnych i czytelnych dokumentów wymaganych Regulaminem Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Kryteria merytoryczne: suma punktów przyznanych za średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia sportowe, osiągnięcia artystyczne lub inne osiągnięcia.

UWAGA:

Kompletność wniosku oznacza m.in. uzyskanie wszystkich wymaganych potwierdzeń, przed ostatecznym złożeniem wniosku:

 • średnią ocen potwierdza we wniosku Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach,
 • osiągnięcia naukowe potwierdzają Opiekunowie Kół Naukowych,
 • osiągnięcia sportowe potwierdza Prezes Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego,
 • punkty za osiągnięcia artystyczne indywidualne przyznawane są na podstawie otrzymanych dyplomów i zaświadczeń potwierdzonych przez Kierownika Działu Rekrutacji i Kształcenia Podyplomowego. 

Natomiast przyznanie punktów w kategorii innych osiągnięć wymaga przedłożenia stosownych dokumentów i zaświadczeń do wniosku.

Termin i sposób składania wniosków:

Termin składania wniosków wyznacza się na dzień 19 listopada 2021 r., na godz. 10:00.

Kompletny wniosek wraz z niezbędną dokumentacją można dostarczyć w następujący sposób:

UWAGA:

O dochowaniu terminu decyduje odpowiednio: data stempla pocztowego, data potwierdzenia przez pracownika Kancelarii SUM, bądź data wysłania e-maila”.

Wartość stypendium:

Całkowita wartość stypendium dla jednej osoby wynosić będzie 9.000,00 zł brutto.

Główne warunki realizacji stypendium:

 1. Student zobowiązuje się do:
  1) uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od ukończenia studiów,
  2) zawarcia w terminie wskazanym w pkt. 1) umowy o pracę w GCM na stanowisku pielęgniarki/pielęgniarza i świadczenia pracy w oddziale wskazanym przez GCM w pełnym wymiarze czasu pracy oraz pełnienie dyżurów medycznych, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2020 r., poz. 295), za wynagrodzenie określone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w GCM oraz uwzględniające wszelkie przepisy powszechnie obowiązującego prawa kształtujące zasady wynagradzania pielęgniarek,
  3) pozostawania w stosunku pracy z GCM na podstawie umowy o pracę, o której mowa w pkt. 2) przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.
 2. Okres obowiązku pozostawania w stosunku pracy z GCM, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) przedłuża się o okres nieświadczenia pracy przez Studenta na rzecz GCM bez względu na przyczynę nieświadczenia pracy.
 3. Student zobowiązany jest poinformować GCM o uzyskaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza nie później niż w terminie trzech dni od podjęcia uchwały przez Okręgową Radę pielęgniarek i Położnych w przedmiocie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do Rejestru Pielęgniarek i Położonych.
 4. Student zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku z realizacją umowy z GCM, których ujawnienie mogłoby narazić Szpital lub Uczelnię na szkodę, a w szczególności zobowiązuje się do nieujawniania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019, poz. 1010).

Szczegółowe informacje oraz druk formularza znajdują się w linkach poniżej:

 1. Regulamin Rekrutacji Studentów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do Programu Stypendialnego, którego Fundatorem jest Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 2. Wniosek o przyznanie stypendium wypłacanego przez Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca SUM;
 3. Oświadczenie.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sekcja Rekrutacji i Świadczeń,
 tel. 32 208 35 92.