Uwaga

Do studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Informujemy, że egzamin testowy z przedmiotu Dermatologia, odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 9.00. Test egzaminacyjny odbędzie się na Platformie Elearningowej SUM-Stream / Wydział nauk Medycznych w Zabrzu/ testy elektroniczne/Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii, prowadzący: Ewa Hadas/ Test Dermatologia 2020 25.05.2020/

Adres platformy: https://elearning-stream.sum.edu.pl
Egzamin będzie zawierał 100 pytań, czas trwania wynosi 100 minut, licząc od godziny 9.00. Dostęp do egzaminu jest jednorazowy, po udzieleniu odpowiedzi na pytanie i przejściu do kolejnego, nie będzie możliwości powrotu do treści poprzedniego pytania.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.u.2020 poz.511 z późn. zm.) przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji (nagrywania).

Egzaminator prowadzący: Ewa Hadas
Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii WNMZ SUM

[Przesłano przez: Agata Wójcik]