komunikat

Komunikat uzupełniający Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 9.07.2020 r. w sprawie praktyk studenckich

W nawiązaniu do Komunikatu z dnia 7 lipca br. w sprawie praktyk studenckich, uprzejmie informuję, że Dziekani Wydziałów SUM zadeklarowali, iż uznawać będą realizację przez studenta 1 godziny wolontariatu za 1 godzinę praktyk. Warunkiem powyższego jest osiągnięcie niezbędnych efektów uczenia się określonych w programie praktyki.

Dodatkowo, uwzględniając „Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni”, wydane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dziekani SUM dopuścili możliwość osiągniecia efektów uczenia się w sposób alternatywny np. przez realizację zajęć w formie ćwiczeń, projektów lub laboratoriów (np. symulacji) w sposób zdalny (przy zachowaniu obowiązujących przepisów). W przypadku, gdy w ramach realizowanej praktyki, opiekun stwierdzi osiągniecie wymaganych efektów kształcenia to będzie można je przypisać liczbie godzin określonej w standardzie.

Prof. dr hab. n. med. Joanna Lewin-Kowalik
Prorektor ds. Studiów i Studentów
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach