Karteczka na tablicy

Obowiązkowe praktyki zawodowe

W związku z niepokojącymi informacjami otrzymywanymi od studentów SUM o konieczności dokonywania opłat za realizację obowiązkowych praktyk zawodowych wynikających z programu studiów, w niektórych podmiotach leczniczych informujemy, że Uczelnia każdorazowo kieruje pisma do szpitali wskazując, że taka praktyka nie powinna mieć miejsca.
Również Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na prośbę Prezydenta IFMSA o interpretację przepisów w sprawie praktyk zawodowych potwierdza, że za niedopuszczalne należy uznać pobieranie opłat za obowiązkowe praktyki zawodowe wynikające z programu studiów m.in. od studentów studiów stacjonarnych w języku polskim.

Przypominamy, że praktyczne nauczanie kliniczne i praktyki zawodowe odbywają się w oparciu o infrastrukturę uczelni oraz infrastrukturę podmiotów leczniczych, z którymi Uczelnia zawarła umowy ramowe w tym zakresie. Ponadto na indywidualny wniosek studentów, za zgodą Dziekana zawierane są umowy na realizację przez studentów praktyk zawodowych objętych planem studiów z pojedynczymi jednostkami, z którymi nie zostały zawarte umowy ramowe.

Wykaz jednostek, z którymi Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach podpisał umowy ramowe na realizacją przez studentów praktyk zawodowych objętych planem studiów znajduje się na stronie internetowej SUM / zakładka Student / Dziekanaty / praktyki / partnerzy praktyk.