Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 WNMZ

Informacje dotyczące odbywania praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021
Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu

1. Praktyki odbywane w ramach nadzwyczajnego wpisu awansowego z roku akademickiego 2019/2020 mogą być realizowane w trakcie trwania roku akademickiego (nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi). Formalności dotyczące odbywania praktyk są identyczne jak w przypadki praktyk planowych.
2. Praktyki z bieżącego roku akademickiego realizowane są zgodnie z obowiązującym Wydziałowym Regulaminem Odbywania Praktyk.
3. Celem terminowego załatwienia formalności dokumenty należy złożyć minimum trzy tygodnie przed rozpoczęciem praktyk.
4. Dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć do skrzynki podawczej na parterze w budynku dziekanatu.
5. Po podpisaniu przez Dziekana dokumenty zostaną odesłane pocztą.
6. Po odbyciu praktyki student powinien Wydrukować druk potwierdzenia odbycia praktyki i po podpisaniu dostarczyć do Dziekanatu najpóźniej do 16.09.2021 r.
7. Potwierdzenia odbycia praktyk (podpis i pieczątka funkcyjna) dokonać może Dyrektor, Ordynator, Kierownik lub inna osoba upoważniona, która podpisała umowę.

 

Dokumenty konieczne do realizacji praktyk:
1) W przypadku Jednostek, z którymi SUM posiada podpisaną umowę ramową:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (2 egzemplarze).

2) W przypadku Jednostek, z którymi SUM nie posiada podpisanej umowy ramowej:

  • Wniosek do Dziekana MNMZ o wyrażenie zgody na odbycie praktyki,
  • trzy egzemplarze umowy w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych podpisane przez studenta i osobę uprawnioną w wybranej placówce medycznej,
  • kserokopią ubezpieczenia od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, w ramach którego studentowi przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów profilaktycznego leczenia poekspozycyjnego (3 egzemplarze).