komunikat

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kierunku lekarskiego

Informujemy, że Zarząd Powiatu Łowickiego (woj. Łódzkie) ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim.

Stypendium w wysokości do 2.000 zł brutto miesięcznie przyznawane jest na okres 12 miesięcy tj. od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r. studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem VI roku kierunku lekarskiego,
 • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów oraz z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
 • zawrze umowę stypendialną.

Wniosek składa zainteresowany student osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego
w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, za pośrednictwem poczty lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP poczty (decyduje data wpływu do Starostwa), w terminie do 3 listopada 2020 r.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków są zamieszczone na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu pod adresem https://www.bip.powiat.lowicz.pl/238,ogloszenia-i-komunikaty oraz http://www.zoz.pol.pl/.

[Przesłano przez: Marta Kłak-Próżny]

zegar w stylu retro

W dniu 02.11.2020 r. Dziekanat WNoZK będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.11.2020 r. (poniedziałek) Dziekanat WNoZK będzie nieczynny.

 

Pracownicy Dziekanatu
Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach

komunikat

Informacja dla Studentów I roku

Uwaga Studenci I roku

Uprzejmie przypominamy o konieczności odbycia obowiązkowego szkolenia z zakresu BHP na platformie e-learningowej do 31 października br.

(po tym terminie brak dostępu do platformy e-learnigowej).

Parlament Studentów RP

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na prace dyplomowe i rozprawy doktorskie w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów”.

Konkurs jest realizowany w ramach projektu “Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem konkursu jest promocja wysokiej jakości prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich poprzez wyróżnienie i nagrodzenie autorów najlepszych prac dyplomowych studiów I, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz rozpraw doktorskich.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za prace dyplomowe i rozprawy doktorskie z zakresu:

 • innowacyjnych rozwiązań wdrażanych do gospodarki;
 • nauki na rzecz lokalnej społeczności (na poziomie powiatów, gmin lub niższym);
 • edukacji, nauki i szkolnictwa wyższego.

Nagrody zostaną przyznane w w/w kategoriach oddzielnie za:

 • pracę dyplomową na studiach I stopnia;
 • pracę dyplomową na studiach II stopnia lub jednolitych magisterskich;
 • rozprawę doktorską.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy prac dyplomowych i rozpraw doktorskich, które zostały obronione w Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. Prace dyplomowe i rozprawy doktorskie mogą dotyczyć wszelkich dyscyplin nauki, o ile mieszczą się w zakresie tematycznym wskazanym powyżej.

Nagrody za najlepszą pracę kończącą studia I stopnia wynoszą:
4 000 zł (I miejsce),
3 000 zł (II miejsce) lub 2 000 zł (III miejsce), za pracę magisterską to: 6 000 zł (I miejsce),
5 000 zł (II miejsce) lub 4 000 zł (III miejsce), a za pracę doktorską: 10 000 zł (I miejsce), 8 000 zł (II miejsce) i 6 000 zł (III miejsce).

Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie  https://konkurs.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu.pdf.

Zgłoszenia trwają do 1 listopada 2020 r.

Zapraszamy do udziału!

kultura psrp

Konkurs Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej „Aktywność kulturalna w środowisku akademickim”

Konkurs ma za zadanie nagrodzić osoby oraz organizacje i zespoły działające aktywnie na rzecz promowania kultury w środowisku akademickim.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu „Rozwój aktywności naukowej i kulturalnej studentów i doktorantów” jako zadanie zlecone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Celem konkursu jest promocja aktywności kulturalnej w środowisku akademickim.

W ramach konkursu Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej przyzna nagrody finansowe za wkład w rozwój kultury studentów w kategoriach:

 • osoba wyróżniająca się i zaangażowana;
 • opiekun (wsparcie studenckich aktywności kulturalnych);
 • zespół/organizacja w kategorii muzyka (np. zespół, chór);
 • zespół/organizacja w kategorii inna działalność kulturalna (np. zespół teatralny);

Nagrody dla zespołów/organizacji:

 • I miejsce – 15 000 zł,
 • II miejsce – 10 000 zł,
 • III miejsce – 5 000 zł.

Nagrody dla osób indywidualnych:

 • I miejsce – 5 000 zł,
 • II miejsce – 3 000 zł,
 • III miejsce – 2 000 zł.

Opis działalności może maksymalnie obejmować okres od 1.10.2017 r. do 30.09.2020 r.
Szczegółowy Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://kultura.psrp.org.pl/assets/Regulamin_konkursu_kultura.pdf.

Zgłoszenia trwają do 8 listopada 2020 r. – www.kultura.psrp.org.pl.

Zapraszamy do udziału!