Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r.
    w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600)

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001600)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727).

(http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001727)

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się
na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2021 r. 

Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku-załącznik nr 1).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (załącznik nr 2) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem faktycznym
tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych

Wniosek w części C.1 – wykaz osiągnieć naukowych studenta winien zostać uzupełniony dokładnie według opisu określonego pod każdym punktem załącznika (muszą zostać uwzględnione wszystkie wskazane pozycje). Ponadto, w przypadku prac współautorskich, proszę również o weryfikację wkładów współautorskich (% wkładu).
W tym miejscu wskazuję, że na w/w stronie internetowej został opublikowany także Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu wydawnictwa publikujących recenzowane monografie naukowe.

plakat

Noc Bibliotek już jutro!

plakat

Oddział Biblioteki SUM w Katowicach-Ligocie zaprasza wszystkich chętnych na Noc Bibliotek, która dobędzie się 09.10 (sobota) w godzinach 17.00 -22.00.

W tym dniu, w programie imprezy m. in.:

  • biblioteczny urbex po zmroku
  • kawę i herbatę bez ograniczeń
  • relaks na bibliotecznym tronie
  • wypożyczanie bez umawiania terminu

Życzmy wspaniałej przygody!

 

logo Uniwersytetu SUM

Komunikat w sprawie możliwości ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”

Informujemy, że Studenci Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach mają możliwość ubiegania się o „Stypendium Ministra dla studentów za znaczące osiągnięcia naukowe/sportowe na rok akademicki 2021/2022”.

Zasady przyznawania stypendiów przez Ministra Zdrowia określa:

Jednocześnie wszelkie informacje nt. ww. stypendiów znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/stypendia-ministra-dla-studentow-za-znaczace-osiagniecia-naukowe–sportowe.

Wniosek należy składać bezpośrednio do właściwego Dziekana Wydziału, którego się jest Studentem. Wniosek winien zostać złożony przez Studenta w wersji elektronicznej, w formie edytowanej (wzór wniosku).

Do wniosku każdy Student dołącza oświadczenie (osobny plik w PDF-scan) potwierdzające, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Zdrowia zwraca szczególną uwagę na obowiązek starannego wypełnienia wniosku i załączenia kompletu wymaganych załączników, określonych w w/w Rozporządzeniu. Osiągnięcia winny zostać szczegółowo zweryfikowane pod względem fatycznym tj. czy prace w ostatecznej formie (monografie, publikacje) ukazały się do dnia 30 września br. (nie należy uwzględniać prac tylko przyjętych do druku, a nieopublikowanych).  We wniosku należy wskazać wyłącznie osiągnięcia uzyskane do dnia 30 września 2021 r.

 

 

Uwaga

Komunikat

UWAGA! STUDENCI I ROKU KIERUNKÓW Dietetyka I i II stopnia studia niestacjonarne, Zdrowie publiczne I i II stopnia studia stacjonarne, Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym I i II stopnia studia stacjonarne, Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zaprasza na spotkanie organizacyjne w dniu 08.10.2021 r. które odbędzie się według poniższego harmonogramu:

  • kierunek zarządzanie ryzykiem zdrowotnym – 15:30
  • kierunki dietetyka i zdrowie publiczne – 16:00

Spotkania organizacyjne odbędą się w sali 29 II piętro Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 18 

Prosimy o wcześniejsze przybycie, obecność obowiązkowa.

Ze względu na sytuację epidemiczną, prosimy o przybycie w maseczkach, dezynfekcję rąk przy wejściu do budynku Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu oraz zachowanie dystansu.

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
dr hab. n. o zdr. Grzegorz Dziubanek, prof. SUM

Uwaga

Praktyki zawodowe w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Opolu

UWAGA STUDENCI!!!

Informujemy, iż została zawarta kolejna Umowa ramowa w sprawie prowadzenia studenckich praktyk zawodowych, pomiędzy:

Śląskim Uniwersytetem Medycznym w Katowicach a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 44, 45-075 Opole.

Jednocześnie przypominamy, że podstawą odbycia praktyk jest wydane przez poszczególne Wydziały Uniwersytetu i zaakceptowane przez jednostki przyjmujące na praktykę, skierowanie studenta na praktykę, zawierające proponowany termin jej realizacji oraz program praktyk.