coronavirus

Komunikat nr 4/2020 Rektora SUM w Katowicach.


Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uwzględniając ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w województwie śląskim nadal aktualnymi pozostają:
Zarządzenie Nr 42/2020 z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród członków Wspólnoty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z późn. zm.,
Komunikaty Rektora: Nr 1/2020 z dnia 17.03.2020 r., Nr 3/2020 z dnia 03.04.2020 r.,
Komunikaty Kanclerza: Nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r., Nr 2/2020 z dnia 14.05.2020 r.

Nadal zatem zajęcia dydaktyczne prowadzone są w formie zdalnej. Terminy dotyczące organizacji roku akademickiego określa Zarządzenie Nr 88/2019 z dnia 14.05.2019 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach z późn. zm. (tekst jednolity wprowadzony Zarządzeniem Nr 75/2020 z dnia 11.05.2020 r.) z zachowaniem zasad określonych w Zarządzeniu Nr 72/2020 z dnia 07.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia ustnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz Komunikacie Nr 1/2020 Prorektora ds. Studiów i Studentów z dnia 15.05.2020 r. a także Zarządzenia Nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach ustalone przez Prorektora ds. Studiów i Studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Ponadto niezmiennie rekomenduje się Przewodniczącym Organów Uczelni, Komisji oraz Zespołów do wykorzystywania środków technicznych porozumiewania się na odległość, w tym podejmowania w takiej formie uchwał.
Uchylenie postanowienia dotyczącego ograniczenia funkcjonowania Uczelni poprzez ograniczanie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników Uczelni na jej terenie nie jest tożsame z brakiem uprawnienia kierownika jednostki organizacyjnej do zlecenia pracownikowi pracy zdalnej. Niemniej jednak na powyższe w przypadku kierownika jednostki wymagana jest zgoda Dziekana, a w przypadku kierownika jednostki administracji Kanclerza/Z-cy Kanclerza – zgodnie z właściwością.
Kierownicy są zobowiązani do stosowania zasad bezpieczeństwa w jednostkach organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz właściwych Ministerstw, zamieszczanych na stronach internetowych: gis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/zdrowie oraz www.gov.pl/web/nauka. Obowiązujące akty Uczelni wydawane w związku z trwającą pandemią dostępne są na stronie internetowej Uczelni w zakładce „Sprawdź informacje o koronawirusie”

 

[Przesłano przez: Justyna Skolik]

Wersja PDF

Uwaga

Systemy jakości i akredytacja laboratoriów – Analityka medyczna

Zgodnie z Zarządzeniem nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 r., Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, w sprawie: wprowadzenia Zasad przeprowadzania egzaminu/zaliczenia pisemnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ustalone przez Prorektora ds. Studiów i studentów w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, uprzejmie informuję Studentów III roku kierunku: analityka medyczna Wydziału Nauk Farmaceutycznych w Sosnowcu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, że w dniu 27.05.2020 r., o godz. 13:00 odbędzie się zaliczenie pisemne, w formie testowej z przedmiotu: Systemy jakości i akredytacja laboratoriów, z wykorzystaniem platformy e-learningowej SUM https://elearning-stream.sum.edu.pl/

 

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk
Kierownik Katedry i Zakładu Chemii Klinicznej i Diagnostyki Laboratoryjnej

[Przesłano przez: Agnieszka Jura-Półtorak]

Uwaga

Uwaga Studenci II roku WNMK

Szanowni Państwo,

Informujemy, że egzamin pisemny z przedmiotu „Higiena i epidemiologia” odbędzie się w dniu 17 czerwca br. w godzinach 11:30 – 13:20 (termin został uzgodniony z Dziekanatem WNM w Katowicach).

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią zarządzenia JM Rektora nr 77/2020 z dnia 18.05.2020 roku (treść w załączeniu) dotyczącego zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w SUM, w bieżącym roku akademickim.

Jednocześnie przypominamy, że obowiązuje nas Regulamin zajęć, który Państwo zaakceptowali własnoręcznym podpisem podczas pierwszych zajęć z przedmiotu.

 

W imieniu Zespołu Katedry i Zakładu Epidemiologii
Prof. dr hab. Małgorzata Kowalska

[Przesłano przez: Angelina Kaleta]

Uwaga

Wstęp do biotechnologii leków – BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIA zaliczeniowe z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA

KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach wykładów z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 29.05.2020r., o godzinie 12.30.
KOLOKWIUM zaliczeniowe z materiału prezentowanego w ramach seminariów z przedmiotu “Wstęp do biotechnologii leków” dla studentów II roku I stopnia kierunku BIOTECHNOLOGIA MEDYCZNA, odbędzie się w dniu 16.06.2020r., o godzinie 9.00.
Kolokwia zaliczeniowe zostaną przeprowadzone w formie testowej na platformie e-learning stream SUM.

[Przesłano przez: Magdalena Szulińska]

Uwaga

Do studentów IV roku kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu.

Informujemy, że egzamin testowy z przedmiotu Dermatologia, odbędzie się w dniu 25.05.2020 r. o godzinie 9.00. Test egzaminacyjny odbędzie się na Platformie Elearningowej SUM-Stream / Wydział nauk Medycznych w Zabrzu/ testy elektroniczne/Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Dermatologii i Alergologii, prowadzący: Ewa Hadas/ Test Dermatologia 2020 25.05.2020/

Adres platformy: https://elearning-stream.sum.edu.pl
Egzamin będzie zawierał 100 pytań, czas trwania wynosi 100 minut, licząc od godziny 9.00. Dostęp do egzaminu jest jednorazowy, po udzieleniu odpowiedzi na pytanie i przejściu do kolejnego, nie będzie możliwości powrotu do treści poprzedniego pytania.
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.u.2020 poz.511 z późn. zm.) przeprowadzenie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminów dyplomowych, odbywa się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestracji (nagrywania).

Egzaminator prowadzący: Ewa Hadas
Katedra Chorób Wewnętrznych, Dermatologii i Alergologii WNMZ SUM

[Przesłano przez: Agata Wójcik]